HMS

Erik Arnesen Helsfyr arbeider for å skape en bærekraftig bedrift ved å satse på et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også beskytte bedriftens bygninger og materiell. Vi skal forhindre skader på ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne.

Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet (internkontroll) for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle våre kunders krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i fremtiden. Vårt arbeidsgrunnlag bygger videre på de risikoer vi har kartlagt og forbedringsmuligheter som oppdages, samt våre etiske retningslinjer.

HMS er et fast punkt på våre ledermøter.
Våre HMS-mål er fra år til år mest mulig etterprøvbare, slik at vi ved årets slutt kan gå tilbake for å se om vi nådde våre mål. Vi gjennomfører kartlegginger for å vite nåtilstanden og hvor vi står i HMS arbeidet.

Mijlofyrtarn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!